دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : احمد   اصغری

پست الکترونیکی : dr.ahmad.asghari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جراحی دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم درمانگاهی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی جراحی دامپزشکی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1384/06/23

احمد اصغری

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^